O udalosti

Stretnutie zástupcov pracovísk zameraných na automatizáciu a kybernetiku zo všetkých technických vysokých škôl v Slovenskej a Českej republike sa koná každoročne. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 1978. To, ktoré sa bude konať v tomto roku 2022 je v poradí už 45. stretnutím. Tohtoročným organizátorom je Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cieľom stretnutia je vymieňať si skúsenosti s výučbou automatizácie, kybernetiky a aj informatiky, prezentovať najnovšie trendy v odovzdávaní teoretických vedomostí a praktických zručností študentom a prezentovať formy a možnosti nadviazania spolupráce s priemyselnými partnermi. Skúsenosti jednotlivých pracovísk napomáhajú všetkým zúčastneným skvalitňovať študijné programy zamerané hlavne na automatizáciu a kybernetiku a zavádzať najnovšie vedecké poznatky do výučby.

V minulosti bolo stretnutie aj vedeckou konferenciou, na ktorej prezentovali príspevky všetci zúčastnení. V súčasnosti sa stretnutie vyprofilovalo na prezentáciu pozvaných prednášok z akademického prostredia a priemyslu.

Významnou súčasťou stretnutí je prezentácia laboratórií organizujúceho pracoviska, kde je možno inšpirovať sa spôsobmi aplikácie teoretických znalostí študentov v laboratórnej praxi.

Veľký dôraz sa kladie na kontakty s priemyslom a účastníci stretnutia vždy absolvujú exkurzie u priemyselných partnerov organizujúceho pracoviska. Snahou je udržať a posilniť kontakty medzi akademickou a priemyselnou sférou vedúce k vychovávaniu absolventov dobre uplatniteľných v priemyselnej praxi, k spolupráci v oblasti prenášania najnovších vedeckých poznatkov do praxe a k spolupráci na riešení praktických problémov. 

Dátum konania
7. – 9. september 2022
(streda až piatok)
Miesto konania
Hotel Elizabeth, Trenčín, Slovensko
Registračný poplatok
Štandardná registrácia: 185 EUR
Doktorandská registrácia: 150 EUR
Predbežný program

Streda 7. 9. (poobede)

  • prezentácie jednotlivých pracovísk

Štvrtok 8. 9. (doobeda)

  • odborný program

Štvrtok 8. 9. (poobede)

  • sociálny program
  • banket

Piatok 9. 9. (doobeda)

  • rokovanie zástupcov ústavov a katedier
  • záver

Partneri